Quy ước giờ mùa hè ở Denov

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5 giờ