Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
21.0333333
105.85
21 mét (68.9 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Việt Nam

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ