Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong Western European Time (WET) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng West European Summer Time (WEST).

Ví dụ về vị trí: Lisbon
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.