Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong West Greenland Time (WGT) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng West Greenland Summer Time (WGST).

Ví dụ về vị trí: Nuuk
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.