Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-17.82935
31.05389
1489 mét (4885.17 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Dim-ba-bu-ê (Zimbabwe)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +2 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021