Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong Australian Central Daylight Time (ACDT) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Australian Central Standard Time (ACST).

Ví dụ về vị trí: Adelaide
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga