Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+591 (Bô-li-vi-a (Bolivia))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-18.83333
-65.36667
3050 mét (10006.56 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Pocpo

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga