Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-0.22985
-78.52495
2854 mét (9363.52 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ê-qu-a-đo (Ecuador)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ