Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+995 (Giê-oóc-gi-a (Georgia))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
41.64159
41.63593
5 mét (16.4 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Bat’umi

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga