Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+995 (Giê-oóc-gi-a (Georgia))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
42.27042
42.0675
36 mét (118.11 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Senaki

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga