Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
11.86357
-15.59767
13 mét (42.65 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ghi-nê Bít xao (Guinea-Bissau)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2023

Thành phố lớn nhất ở Ghi-nê Bít xao (Guinea-Bissau)

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga