Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+245 (Ghi-nê Bít xao (Guinea-Bissau))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
12.22306
-15.4475
26 mét (85.3 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Bissorã

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2023

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga