Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
28.63576
77.22445
212 mét (695.54 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ấn Độ

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5:30 giờ