Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+62 (In-đô-nê-xi-a (Nam Dương))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-0.03333
109.33333
7 mét (22.97 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Pontianak

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga