Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+596 (Mô-ri-ta-ni-a (Mauritania))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
19.69694
-14.41639
130 mét (426.51 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Akjoujt

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2023

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga