Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
34.01325
-6.83255
46 mét (150.92 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ma-rốc (Morocco)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này