Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+212 (Ma-rốc (Morocco))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
32.29939
-9.23718
45 mét (147.64 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Safi

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga