Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+966 (Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
17.4924
44.12766
1310 mét (4297.9 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Najrān

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga