Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+221 (Xê-nê-gan (Senegal))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
14.77389
-17.06028
23 mét (75.46 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Pout

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga