Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
37.56826
126.97783
74 mét (242.78 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Nam Triều Tiên

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +9 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021