Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
27.87656
-15.42798
75 mét (246.06 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Cruce de Arinaga

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga