Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Bang/Tỉnh
Tiền tệ
us
Florida
Mã điện thoại quốc tế


Quy ước giờ mùa hè ở Stock Island

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga