Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Bang/Tỉnh
Tiền tệ
us
Florida
Mã điện thoại quốc tế


Quy ước giờ mùa hè ở Wellington

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga